Udlejers krav på istandsættelse ikke bortfaldet på trods af manglende indkaldelse til flyttesyn efter lejelovens § 98, stk. 3

Vestre Landsret har ved afgørelse af 8. marts 2019 taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt udlejer havde mistet krav på dækning af istandsættelsesudgifter som følge af afholdt flyttesyn, der ikke var indkaldt til efter lejelovens § 98, stk. 3.

Ifølge lejelovens § 98, stk. 3, 2. pkt., skal en fraflyttende lejer indkaldes skriftligt til fraflytningssyn med mindst en uges varsel. I sagen havde udlejer ikke fremsendt en formel indkaldelse, men havde ved SMS-korrespondance med lejer forud for synet aftalt, at parterne skulle mødes i lejemålet med henblik på aflevering af nøgler mv. Både lejer og udlejer deltog herefter i en gennemgang af lejligheden og underskrev synsrapport, hvoraf fremgik, at lejer havde modtaget en genpart af rapporten.

Vestre Landsret lægger til grund, at idet begge parter har deltaget i en faktisk gennemgang af lejemålet og efterfølgende underskrevet den udarbejdede synsrapport, kan en manglende overholdelse af kravet i § 98, stk. 3, 2. pkt., ikke medføre, at udlejer mister sit krav overfor lejer. Henset til ordlyden af rapporten, lægger landsretten endvidere til grund, at lejer har modtaget genpart heraf, hvorfor lejelovens § 98, stk. 4, anses for opfyldt. Da det fremgik tilstrækkeligt klart af rapporten, hvilke beløb til istandsættelse, lejer skulle betale i forbindelse med fraflytningen, havde udlejer endeligt ikke fortabt sit krav i henhold til lejelovens § 98, stk. 2, jf. stk. 4.

Landsrettens resultat ændrer således byrettens afgørelse i sagen, refereret i GD 2018.24 B, idet landsretsdommen kan læses .

Landsrettens resultat ændrer således byrettens afgørelse i sagen, refereret i GD 2018.24 B, idet landsretsdommen kan læses her.

Spørgsmål kan rettes til partner, advokat (L), Katja Paludan, kpa@husenadvokater.dk, tlf. 33 32 26 26.