Højesteret udtaler sig om, hvornår en udlejer, som sælger en ejendom, lider et tab som følge af lejers manglende istandsættelse

Højesteret har den 16. november 2018 afsagt en dom om, hvorvidt en udlejer, som havde solgt en ejendom, havde lidt et tab som følge af lejerens manglende istandsættelse af et erhvervslejemål

BC Ejendomme A/S udlejede en ejendom til Nordea Bank Danmark A/S. Ved en købsaftale, der blev underskrevet i december 2013, solgte BC Ejendomme ejendommen til overtagelse ultimo marts 2015. Det var en betingelse for køber, at Nordea Bank var fraflyttet på overtagelsesdagen, og ejendommen skulle overtages i den stand, som den var på tidspunktet for købsaftalens underskrift. BC Ejendomme skulle sørge for, at ”alle forhold med lejer er udlignet senest pr. overtagelsesdagen”. I begyndelsen af 2015 fraflyttede Nordea Bank lejemålet. Efter lejekontrakten skulle Nordea Bank aflevere lejemålet i samme stand som ved overleveringen. Parterne var enige om, at Nordea Bank ikke opfyldte denne forpligtelse.

Som følge af Nordea Banks manglende istandsættelse rejste BC Ejendomme krav mod Nordea Bank om betaling af ca. 1,8 mio. kr.

Højesteret fastslog, at BC Ejendomme ikke havde lidt et tab som følge af den manglende istandsættelse. Højesteret henviste bl.a. til, at ejendommen – da Nordea Bank fraflyttede lejemålet – allerede var videresolgt til en fast pris, uden at køber havde krav på istandsættelse, og en istandsættelse ville derfor ikke have haft nogen værdi for BC Ejendomme.

Højesterets dom kan læses ved at trykke her.

Husen Advokater ved partner, advokat (H) Kristian Paaschburg repræsenterede Nordea Bank Danmark A/S under sagen.