Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for de opgaver, som Husen Advokater påtager sig, medmindre andet er aftalt. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokatvirksomhed.

Vi er som advokatvirksomhed undergivet reglerne i Hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienterne og opbevare disse.

Aftalebrev

Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi et aftalebrev til klienten.

Brevet vil fastslå vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilken partner og øvrige medarbejdere der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne for de pågældende personer og om muligt et samlet honorarskøn for opgaven samt fakturerings- og betalingsvilkår. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, at vi kommer dybere ind i sagen, vil vi orientere klienten om de ændrede forudsætninger.

I løbende klientforhold og i mindre sager, hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, vil der ofte ikke blive udarbejdet aftalebrev.

Honorar

Vores honorarberegning sker med udgangspunkt i den tid, der medgår ved sagens behandling. Herudover tager vi også hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser samt det resultat, der opnås for klienten og endelig hvilken grad af specialistviden, der er indgået i vores bistand.

Vi fakturerer vores honorar hvert kvartal eller efter afslutningen af den enkelte sag. Vores betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre særlig aftale er indgået herom, og vi tillægger moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi rente fra det tidspunkt og med den rentesats, som følger af rentelovens bestemmelser.

Varighed

Vi varetager de sager, som vi har påtaget os, indtil de er afsluttede. Vores bistand kan dog ophøre, inden en sag er afsluttet, såfremt klienten anmoder herom eller tilbagekalder sin instruks, eller hvis advokatetiske forhold gør det betænkeligt at fortsætte vores bistand. Det samme gælder, hvis klienten i væsentlig grad overskrider fristen for betaling af vores honorar eller hvis vi i øvrigt vurderer, at klientens interesse er bedst tjent ved, at vores bistand ophører.

Klientmidler

Alle midler, som vores klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt konto. Tilskrevne renter fra klientkontoen tilskrives klienten.

Alle beløb som indbetales til Husen Advokaters klientkonti indsættes på klientkonti i enten Danske Bank eller Nordea for klientens regning og risiko. Indestående på klientkonti er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Dette beløbsmaksimum omfatter summen af indeståender på klientens egne konti i banken samt indeståender på Husen Advokaters klientkonti. Husen Advokater påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på Husen Advokaters klientkonti, såfremt pengeinstitutterne, hvor beløbene indbetales, skulle blive nødlidende. Husen Advokater kan således ikke holdes ansvarlig, hvis pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, som indbetales på Husen Advokaters klientbankkonti.

Depositum

I visse tilfælde beder vi om et depositum til dækning af hele eller dele af det honorar, som vi forventer, at sagen vil udløse. Der opkræves som udgangspunkt depositum for nye klienter. Depositum er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed.

Udlæg

Normalt beder vi om forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis retsafgifter, skønsmænd, translatører, rejse- og opholdsudgifter, visse kopierings- og forsendelsesudgifter mv.

Forudbetalingen er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed.

Interessekonflikter

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem virksomhedens klienter. Før vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi til en anden advokat.

Ansvar og forsikringsdækning

Husen Advokater har en lovpligtig ansvarsforsikring i HDI Gerling, som dækker vores rådgivning. Samlet er forsikringsmaksimum for Husen Advokater på 50.000.000 kr. Vores ansvar er begrænset til dette beløb.

Husen Advokater er ikke ansvarlig for indirekte tab som f.eks. driftstab, tidstab, mistet fortjeneste, tab af goodwill eller andre følgeskader.

Vi har mulighed for konkret at forhøje dækningen, hvis en klient ønsker, at vi skal påtage os et større ansvar.

Opbevaring

Alle sager og dokumenter vil som hovedregel blive opbevaret i 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter bliver tilbageleveret til klienten ved sagens afslutning.

Ophavsrettigheder

Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi frembringer i forbindelse med sagen, men Husen Advokater har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Klage

Klager over en advokats adfærd eller salær kan indbringes for Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/

Som forbruger kan man indgive klage via den europæiske platform for online tvistbilæggelse (OTB-platformen) på ec.europa.eu/odr, hvor vores e-mail info@husenadvokater.dk skal oplyses.