Privatlivspolitik

Hos Husen Advokater passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder, du har, og hvem du kan kontakte hos os, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger hos Husen Advokater

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har efter forordningen.

Vi henviser også til vores cookiepolitik, som du kan finde via dette link.

Vores indsamling af data

Når vi rådgiver vores klienter, modtager vi forskellige typer dokumenter. Disse dokumenter opbevares på en digital sag i vores sagsstyringssystem og i nogle situationer også på en fysisk sag. Der kan være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager fra vores klienter, og der kan under behandlingen af en sag komme yderligere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter, offentlige myndigheder, domstole eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler fra open sources mv. Det kan være almindelige personoplysninger så som navn og/eller kontaktinformation. Det kan være følsomme personoplysninger, eksempelvis helbredsoplysninger, CPR-numre mv. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de sager, vi behandler.

Dataansvarlig

Husen Advokater, Havnegade 29, 1058 København K, er dataansvarlige for oplysninger, som vi modtager til brug for rådgivning af vores klienter.

Vores kontaktoplysninger er telefon 3332 2626, info@husenadvokater.dk.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@husenadvokater.dk.

Formål og grundlag

Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår som en del af.

Behandlingen sker – afhængig af opgavens og oplysningens karakter – som udgangspunkt på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (i) at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, (ii) for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser, eller (iii) for at fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler CPR-numre, sker det efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Grundlaget for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11 om kundekendskabsprocedure mv.

Markedsføring

Vi kan behandle personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. 

Hertil behandler vi som det klare udgangspunkt alene almindelige personoplysninger herunder navn, stilling, e-mail, telefon og oplysninger om hvor du er ansat.

De personoplysninger, som vi anvender, er afgivet af dig selv eller indhentes fra offentligt tilgængelige kilder.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. 

Kurser og seminarer

Når du deltager i et kursus eller seminar (f.eks. gå-hjem møder mv.) hos os anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig før, under og efter den pågældende aktivitet.

Er du ansat hos en af vores klienter og er du tilmeldt et kursus eller seminar, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger, så længe vi har et forretningsforhold med denne klient eller indtil du ikke længere er ansat hos denne klient.

Til brug for gennemførelsen af et kursus eller seminar behandler vi kun almindelige personoplysninger herunder oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon og oplysninger om hvor du er ansat.

Kilderne til de oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv og er afgivet ved din tilmelding.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse er at administrere seminarer mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende kursus eller seminar.

Jobansøgninger

Vi behandler de personoplysninger om dig, som du fremsender i forbindelse med din ansøgning, CV og andet relevant materiale. Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at gennemføre rekrutteringsprocessen og for at finde den mest kvalificerede kandidat.

Vi opfordrer til at der ikke fremsendes CPR-numre eller andre følsomme personoplysninger med ansøgningerne, da dette som udgangspunkt ikke er nødvendigt forud for ansættelsen.

Videregivelse mv.

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores klienters interesser. De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi alene identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.

Vi overfører som udgangspunkt ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan bruge vores it-systemer.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab af eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi og vores systemleverandører udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

Opbevaring af oplysningerne

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

I relation til ansøgere til en stilling hos os opbevarer vi ansøgninger og andet medsendt materiale i rekrutteringsprocessen. Vi sletter modtagne ansøgning, CV og andet relevant materiale hurtigst muligt efter udløb af ansættelsesrunden og senest efter 3 måneder.

De registreredes rettigheder

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler,
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet,
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder over behandlingen af dine personoplysninger

Du kan indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan ligeledes finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ovenstående er senest opdateret den 3. september 2018 og vil blive løbende opdateret.