Case
20.11.23

Ejer pålagt at fraflytte sin
ejerlejlighed efter ildspåsættelse,
jf. EJLL § 8

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en episode, hvor ejeren antændte papir, pap og stof i sin lejlighed, kunne anses for så grov en misligholdelse af forpligtelserne over for ejerforeningen, at ejerforeningen berettiget havde pålagt ejeren at fraflytte sin lejlighed iht. den dagældende ejerlejlighedslov § 8. Derudover omhandlede sagen, hvorvidt ejerforeningen udviste retsfortabende passivitet i forløbet og dermed havde mistet adgangen til at gøre fraflytningskravet gældende.

Ejeren var i en straffesag, både ved byret og landsret, dømt for forsøg på forsætlig ildspåsættelse efter straffelovens § 181, stk. 1, jf. § 21 og stk. 2, jf. § 21.

Efter afgørelsen af straffesagen indbragte ejerforeningen fraflytningssagen for Københavns Byret, som konkluderede, at ejerforeningen havde udvist retsfortabende passivitet, hvorfor de havde fortabt muligheden for at forfølge fraflytningskravet. Ejerforeningen ankede dommen til Østre Landsret.

Østre Landsret konkluderede, at ejeren groft havde misligholdt sine forpligtelser over for ejerforeningen, hvorfor han blev pålagt at fraflytte lejligheden med passende varsel. Østre Landsret lagde i den forbindelse vægt på indholdet af forarbejderne til ejerlejlighedsloven og lejeloven sammenholdt med karakteren af den straffelovsovertrædelse, som ejeren havde gjort sig skyldig i. Landsretten lagde særligt vægt på, at det af farlighedsvurderingen i straffesagen fremgik, at der ved brandens fortsatte udvikling har været fare for personers liv.

Derudover konkluderede landsretten, at ejerforeningen ikke havde udvist retsfortabende passivitet, og at ejeren derfor kunne pålægges at fraflytte sin ejerlejlighed. Der blev anmodet om 3. instansbevilling, hvilket Procesbevillingsnævnet afviste. Det antages, at dette skyldes, at der i mellemtiden er vedtaget en ny ejerlejlighedslov, hvorved sanktionsmulighederne er ændret væsentligt.

Sagen blev ført af advokat Andreas Kolind Andersen og advokat Naja Retbøll. For spørgsmål vedrørende sagen, kontakt Naja Retbøll på nr@husenadvokater.dk.