10.03.15

ANSÆTTELSESRETLIGE LOVÆNDRINGER I 1. KVARTAL 2015 ANSÆTTELSESRETLIGE
LOVÆNDRINGER
I 1. KVARTAL 2015

Funktionærlovens § 2a har hidtil indeholdt en bestemmelse, hvorefter en ansat, der fratræder efter 12, 15 eller 18 års tjeneste er berettiget til en godtgørelse på henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn – dog betinget af, at funktionæren ikke ved fratrædelsen bliver berettiget til folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren og forudsat, at pensionsordningen er etableret før funktionærens fyldte 50. år.

Som følge af EU-domstolens praksis omkring aldersdiskrimination (Ole Andersen-sagen), ændres bestemmelsen nu således, at kravet om betaling af fratrædelsesløn bliver uafhængigt af funktionærens pensionsmæssige status.

Samtidig ændres bestemmelsen således, at der nu kun er to trin – 12 års ansættelse giver ret til 1 måneds løn og 17 års ansættelse giver ret til 3 måneders løn. Ændringen er trådt i kraft per 1. februar 2015 og har fra denne dato virkning også for eksisterende ansættelsesforhold.

Forskelsbehandlingsloven har hidtil indeholdt en undtagelse, hvorefter krav om tvungen fratræden ved det fyldte 70. år var undtaget fra diskriminationsforbuddet. Folketinget har imidlertid den 18. december 2014 vedtaget en ny lov, der med ikrafttræden den 16. januar 2016 fjerner denne undtagelse, og krav om tvungen fratræden ved det fyldte 70. år, der indeholdes i allerede eksisterende aftaler eller kollektive overenskomster, vil således være ugyldige fra den nævnte dato.