23.05.16

DET ER NU IGEN MULIGT AT TILDELE SKATTEBEGUNSTIGEDE MEDARBEJDERAKTIER DET ER NU IGEN MULIGT
AT TILDELE
SKATTEBEGUNSTIGEDE
MEDARBEJDERAKTIER

Folketinget har netop – som ventet – vedtaget lovforslag 149 B, hvorefter det nu igen bliver muligt at etablere skattebegunstigede medarbejderaktieordninger.

Den nye ordning fremgår af Ligningslovens § 7P, og der er langt hen ad vejen tale om en genoplivning af den ordning, der tidligere har været gældende.

Således kan selskaber nu tildele medarbejdere aktier, køberetter og tegningsretter m.v. gratis eller til favørkurs, uden at medarbejderen bliver indkomstbeskattet på tildelingstidspunktet. Beskatning (som aktieindkomst) sker først på det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Selskabet bestemmer selv, om der skal ske tildeling til alle medarbejdere eller kun til nogle enkelte.

Loven har virkning for aftaler, der indgås efter den 1. juli 2016, og der er i modsætning til tidligere ikke krav om revisor-eller advokatattest til skat, men der skal i stedet foretages indberetning til indkomstregisteret ved henholdsvis tildeling og salg.
Ifølge loven skal en række betingelser være opfyldt for at reglerne kan benyttes, herunder bl.a.:

  • at der skal være en aftale om, at tildelingen omfattes af § 7P
  • at værdien af tildelingen højest udgør 10% af medarbejderens årsløn
  • at aktierne ikke må være en særlig aktieklasse for medarbejderaktier
  • at tildelingen ydes som led i et ansættelsesforhold (bestyrelsesmedlemmer kan derfor ikke benytte ordningen)
  • at købe- og tegningsrettigheder ikke kan overdrages til 3. mand

Der er efter den nye ordning endvidere større grad af fleksibilitet/differentiering med hensyn til det tidspunkt, hvor det vurderes om betingelserne er opfyldt.