24.05.18

LOVÆNDRING STILLER NYE KRAV TIL ANDELSBOLIGSEKTOREN LOVÆNDRING STILLER
NYE KRAV TIL
ANDELSBOLIGSEKTOREN

Folketinget har netop vedtaget en lovændring, der ændrer en række af reglerne i Andelsboligforeningsloven. Ændringsloven blev vedtaget ved et bredt politisk flertal den 22. maj 2018 og gennemfører de tiltag, der blev fremsat i den politiske aftale om en mere robust andelsboligsektor i efteråret 2017. Lovændringen træder i kraft per 1. juli 2018 og skal danne grundlag for en mere stabil og levedygtig andelsboligsektor.

De nye lovregler skærper bl.a. kravene ved stiftelse af nye foreninger, idet budgetperioden ved stiftelse bl.a. forlænges fra 10 til 15 år samtidig med, at der indføres krav om, at foreningen opretter en vedligeholdelsesplan for de første 15 leveår. For finansieringsaftaler, der indgås efter reglernes ikrafttræden sættes endvidere begrænsninger i afdragsfriheden, der maksimalt må udgøre 40 % af realkreditlånet. For rådgivning ydet efter ikrafttrædelsen forlænges forældelsesfristen for rådgiveransvaret endvidere fra 3 til 6 år, ligesom forældelsesfristen for sælger, der har taget overpris for andelen, forlænges fra 6 måneder til den almindeligt gældende 3 års frist.

Med lovændringen sker endvidere en præcisering af de tidligere andelshaveres vilkår ved overgangen til lejere. Den nye ejer vil for fremtiden kunne opkræve en leje, der stemmer overens med lejelovgivningens regler – med tillæg af differencen mellem denne leje og gennemsnittet af boligafgiften for de seneste 4 år af andelsboligforeningens levetid. De nye regler fastslår endeligt, at den nye ejer hverken er berettiget til at opkræve forudbetalt leje eller depositum hos de tidligere andelshavere, når denne overtager ejendommen.

Endeligt præciseres og skærpes kravene til de valuarer, der vurderer foreningernes ejendomme og bestyrelsens ansvar og opgaver ved ledelsen af andelsboligforeningen defineres og skærpes endvidere også i de nye regler.

Husen Advokater står til rådighed i forbindelse med rådgivning om det nye regelsæt og opfordrer de involverede aktører i sektoren til at sikre, at administration og drift af foreningerne fremover er i overensstemmelse med de nye regler.