18.10.16

LOVFORSLAG OM LOVLIGGØRELSE AF KAPITALEJERLÅN M.V. LOVFORSLAG OM
LOVLIGGØRELSE AF
KAPITALEJERLÅN M.V.

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN FREMSATTE DEN 5. OKTOBER 2016 ET LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN. LOVFORSLAGET INDEBÆRER, AT KAPITALEJERLÅN FREMOVER SKAL LOVLIGGØRES.

DERUDOVER INDEHOLDER LOVFORSLAGET EN SKÆRPELSE AF KRAVET IFT. REGISTRERING AF EJERE I KAPITALSELSKABET, IDET REGISTRERING AF EJEROPLYSNINGER FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE EN BETINGELSE FOR, AT SELSKABET KAN REGISTRERES.

Betinget lovliggørelse af kapitalejerlån

Baggrunden for det hidtidige forbud mod kapitalejerlån har været et ønske om, dels at sikre selskabets kapital – og dermed selskabets kreditorer – og dels at reducere anvendelse af kapitalejerlån som skattefrit alternativ til skattepligtigt udbytte og løn. Lovforslaget lægger imidlertid op til, at kapitalejerlån gøres lovlige, såfremt de overholder følgende betingelser:

  1. Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår,
  2. Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan og
  3. Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Ønsker selskabet at yde kapitalejerlån, skal dette medtages i årsrapporten. Det skal således medtages som en bunden reserve under egenkapitalen. Beløbet, der er udlånt for, fragår således i selskabets frie reserver og dermed i den kapital, som der kan udloddes fra.

Det er selskabets centrale ledelsesorgan, der har ansvaret for, at der kun ydes kapitalejerlån i et sådant omfang, at det er forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling. Det er af samme årsag væsentligt, at ledelsen sikrer sig og opbevarer dokumentationen for, at et ydet kapitalejerlån opfylder ovennævnte betingelser.

Det skal særligt bemærkes, at den skattemæssige regulering af kapitalejerlån vil forblive uændret, således at kapitalejerlån fortsat vil skulle beskattes som udbytte eller løn på udbetalingstidspunktet. Lånet skal endvidere fortsat indfries, og der skal beregnes renter mellem parterne som hidtil.

Ejerregistrering

Oplysninger om ejere, der besidder minimum 5 % af den samlede selskabskapital skal i dag registreres hos Erhvervsstyrelsen, men der stilles ikke krav om, at dette skal ske samtidig med registreringen af selskabet. Det fremsatte lovforslag betyder, at registrering af ejerskabet gøres til en forudsætning for, at et selskab kan registreres. Endvidere vil eksisterende selskaber, der ikke har foretaget registrering, kunne blive tvangsopløst.
Lovforslaget foreslås at træde i kraft 1. januar 2017.

For spørgsmål vedr. lovforslaget, kan der rettes henvendelse til advokat Naja Retbøll Petersen eller advokat Finn Hasselriis på telefon 33 32 26 26.