Case
12.06.24

Ejerlejlighedsejer ekskluderet fra
ejerforening efter ejerlejlighedslovens § 10

Naja Retbøll repræsenterede ejerforeningen i en sag, hvor retten skulle tage stilling til, hvorvidt en ejer kunne ekskluderes fra ejerforeningen i henhold til den nye bestemmelse i ejerlejlighedslovens § 10.

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt den af ejeren udviste adfærd kunne betragtes som særdeles grov misligholdelse af ejerens forpligtelser over for ejerforeningen, og om ejerforeningen på den baggrund var berettiget til at ekskludere ejeren som ejer af ejerforeningen, jf. ejerlejlighedslovens § 10.

Sagen drejede sig om, hvorvidt ejeren havde overtrådt reglerne om god skik og orden ved at udvise kontinuerlig, chikanøs og utryghedsskabende adfærd over for de øvrige beboere i ejendommen. Derudover havde ejeren fremsendt utallige anmeldelser af de øvrige beboere i ejerforeningen, medarbejdere ansat af foreningen samt foreningens advokat til politiet, diverse myndigheder samt forskellige medier, der indeholdt alvorlige og grundløse anklager.

Byretten konkluderede, at ejeren groft havde misligholdt sine forpligtelser over for ejerforeningen, hvorfor det var berettiget, at ejerforeningen havde truffet beslutning om eksklusion af ejeren. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at det via dokumentbeviser og vidneafhøringer blev bevist, at ejerens adfærd over en lang periode havde skabt massiv utryghed og været til voldsom gene for foreningens beboere, dens ansatte samt øvrige personer med tilknytning til ejendommen.

Idet ejerforeningens bestyrelse ad flere omgange forgæves havde forsøgt at bringe forholdene til ophør via påkrav til ejeren, fandt retten herefter, at betingelserne for at ekskludere ejeren var opfyldt.  

Byrettens dom er anket af ejeren og verserer nu for Østre Landsret.

Sagen blev ført af advokat Naja Retbøll og advokat Pernille Tousgaard. For spørgsmål vedrørende sagen, eller hvis du ønsker at læse den anonymiserede dom, kan Naja Retbøll kontaktes på nr@husenadvokater.dk.