Vores samfundsansvar

Vi tager aktivt medansvar

Hos Husen Advokater er det en grundlæggende forudsætning for vores arbejde, at vi er opmærksomme og i stand til at tilpasse os, så vi driver vores virksomhed på en samfundsansvarlig måde. Vi betragter troværdighed som en kerneværdi i vores virksomhed. Dette indebærer, at vi påtager os ansvar for vores handlinger, egen udvikling og hinanden. Vores opmærksomhed er rettet mod ansvarlig ledelse, deling af viden og opfyldelse af forventningerne til os som en moderne virksomhed. Målet er at efterlade positive spor – ikke kun internt, men også i samfundet omkring os.

Vores bæredygtige fokusområder

Socialt ansvar

Når vi taler om samfundsansvar og om at drive virksomhed på en ansvarlig og bæredygtig måde, fokuserer vi i høj grad på at skabe de bedste rammer, så vores medarbejdere kan trives og udvikle sig. Vi lægger ligeledes vægt på at sikre et højt fagligt niveau og kvalitet inden for branchen gennem engagement i netværk, arrangementer og undervisning i samarbejde med blandt andre Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendom Danmark, Djøf og Advokaternes HR.

Et sundt langtidsholdbart arbejdsmiljø

For os handler alt om vores høje faglige standard og trivsel. Vi prioriterer et sundt, langtidsholdbart arbejdsmiljø og mental velvære. I vores stræben efter dette betoner vi vigtigheden af inddragelse og samarbejde, hvor vores medarbejdere konstant udfordres fagligt og personligt samtidig med, at de opbygger gavnlige relationer til kolleger og klienter. Vores arbejdsplads skaber rammer, der muliggør fleksibilitet og giver mulighed for at forme karrierevejen i eget tempo. Derfor tilbyder vi også individuelle kontrakter og lønpakker for at sikre, at arbejdsvilkårene tilpasses den enkelte medarbejderes livssituation.

Vi har implementeret forskellige arbejdsmetoder, herunder fast fordybelsestid, da vi anser fordybelsestid som en grundsten for det mest effektive og sunde arbejdsmiljø. Ligeledes arbejder vi med individuelle ugentlige topmøder, der skal skabe overblik over opgaver og frister. Herunder planlægges arbejdsomfanget for de kommende fire uger altid i samråd med nærmeste partner. Afslutningsvis er det vores ambition, at alle mindst én gang om måneden har en opfølgningssamtale med nærmeste leder. Dette gælder også indbyrdes mellem vores medarbejdere med henblik på at styrke relationerne på tværs af virksomheden. På møderne drøfter vi, hvordan man trives, og følger løbende op på udviklingsaftaler. Dette er forudsætningen for, at vi kan gøre det bedre.

Vi tror på, at forudsætningen for at levere den forventede topkvalitet, som både vi og vores klienter forventer, er, at man har plads til hele livet. Samtidig lægger vi stor vægt på at opretholde og udvikle vores stærke faglige miljø. Vores akademi, Husen Akademi, spiller en central rolle i dette ved at fremme og drive kompetenceudviklingen på alle niveauer, fra stud.jur. til og med partnerniveau. Husen Akademi har fokus på udvikling inden for blandt andet det juridiske felt, relationelle færdigheder og kommunikation.

I 2023 har vi opnået en medarbejdertilfredshed på 5,0 ud af 6,0, hvilket afspejler vores engagement i at skabe et positivt arbejdsmiljø. Vi stræber konstant efter at forbedre vores arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed, og vi er i konstant udvikling med det formål at finde den bedste måde at støtte vores medarbejdere på.

Diversitet

Hos Husen Advokater giver vi alle med talent mulighed for at udvikle deres færdigheder. Vi vurderer både nuværende og kommende medarbejdere ud fra deres kompetencer og lægger ingen vægt på social baggrund, køn, etnisk oprindelse, religion eller andre personlige forhold. Vi ønsker en mangfoldig medarbejdersammensætning.

Vi opfordrer alle, der er interesserede i at ansøge om et job, til at ansøge. Per 1. februar 2024 har vi fire forskellige etniciteter repræsenteret i vores medarbejderstab, hvilket understreger vores engagement i at fremme en inkluderende arbejdsplads, hvor forskellige baggrunde og perspektiver værdsættes.

Hvad angår køn, er fordelingen på partnerniveau per 1. februar 2024 60% kvinder og 40% mænd. I virksomheden udgør kvinder 70%, mens mænd udgør 30%. Disse tal er baseret på opgørelser per 1. februar 2024.

Med en gennemsnitsalder på 38 år per 1. februar 2024 repræsenterer vores medarbejderstab en bred vifte af erfaringsniveauer og livsstadier. Denne variation i alderssammensætningen forstærker vores arbejdsmiljø og fremmer en dynamisk udveksling af idéer og perspektiver på tværs af forskellige generationer.

Etisk ansvar

Det er afgørende, at vi som advokatvirksomhed løbende tager aktivt stilling til vores etiske ansvar over for vores medarbejdere, klienter, modparter og den brede omverden. Derfor bruger vi ressourcer på at sikre en høj etisk standard i vores arbejde. Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Miljømæssigt ansvar

Som advokatvirksomhed uden eget produktionsapparat er vores klimaaftryk ikke betydeligt. Ikke desto mindre arbejder vi aktivt på at reducere det klimaaftryk, der er forbundet med vores virksomhedsaktiviteter. Vores mål er at finde en balance mellem vores forretningsdrift og miljømæssige hensyn, samtidig med at vi opretholder evnen til at opfylde vores klienters behov og ønsker. Vi stræber også efter at træffe valg i vores virksomhedsdrift, der er ansvarlige over for miljøet.

I 2019 flyttede vi til Carlsberg Byen, hvor der i forbindelse med opførelsen af vores kontor var fokus på miljøbevidsthed i form af bæredygtighed og reduktion af miljøpåvirkning. Vores kontor er designet med lavt energiforbrug som en central målsætning og er beliggende i Carlsberg Byen, som er opbygget omkring bæredygtige principper. Dette indebærer, at CO2-udledningen skal holdes på et minimum, og at alt så vidt muligt skal drives ved hjælp af grøn energi. Ved at flytte til Carlsberg Byen støtter vi aktivt byens udvikling som et nyt og bæredygtigt byområde.

Vi har integreret elementer som bæredygtige planteleverandører, der blandt andet er FSC-certificerede, samt ISO 9001 og ISO 14001-certificeringer, der begge er miljøcertificeringer. Vi har truffet beslutningen om at reducere brugen af plastic i vores kontoraktiviteter og aktivt søge efter mere miljøvenlige alternativer til plastikprodukter. Desuden har vores medarbejdere adgang til ladestandere til deres elbiler i parkeringskælderen, samt mulighed for at benytte sig af vores virksomhedscykler.

For at mindske vores papirforbrug og fremme digitalisering har vi iværksat initiativer til at reducere anvendelsen af papir i vores daglige drift. Dette inkluderer at opfordre medarbejdere til at bruge digitale dokumenter og kommunikationsmetoder, når det er muligt, og at vedtage elektroniske arkiveringspraksis. Før vi flyttede til Carlsberg Byen, var vores behov for opbevaringsplads stort. Nu, hvor vi i høj grad har digitaliseret mange processer, er vores behov for opbevaring betydeligt mindre – selv med vækst.

Desuden tilbyder vi en sund, økologisk og bæredygtig frokost, hvor vi lægger særlig vægt på at minimere madspild.

Vores engagement i bæredygtighed på kontoret fortsætter stadig, og vi er fast besluttet på at fortsætte med at identificere og implementere yderligere miljøvenlige tiltag for at minimere vores påvirkning på planeten.

Det støtter vi 

5 Skoler via Ejendomsindsamlingen 

I 2022 og 2023 foretog vi donationer til Ejendomsindsamlingen, en juleindsamling i ejendomsbranchen med det formål at skabe bedre fysiske rammer og en bedre fremtid for børn og unge.

I løbet af de samme år har Ejendomsindsamlingen støttet organisationen 5 Skoler. Denne organisation bygger blandt andet skoler til børn i flygtningelejre, sikrer undervisning til børnene og hjælper børn og unge i lejrene med at få en bedre tilværelse. Foreningen 5 Skoler forvandler i øjeblikket, med støtte fra ejendomsbranchen, en faldefærdig bygning til en skole fyldt med farver for cirka 100 børn. Ambitionen er at skabe meget mere end bare en skole.

“Som en ansvarsbevidst virksomhed ønsker vi at skabe en reel positiv forskel i verden omkring os. 5 Skoler arbejder for en utrolig vigtig sag, har et klart mål og er drevet af passionerede ildsjæle, der giver børn den tryghed og omsorg, de fortjener. Det er en ære for os at kunne bidrage.” – Katja Paludan

Læs mere om 5 Skoler her: Welcome – 5 Skoler

Lær for livet

I 2023 har vi foretaget en donation til organisationen Lær for Livet. Lær for Livets mission er at styrke læring, livsduelighed og fællesskaber for børn og unge i udsatte positioner.

I Danmark har vi lige og fri adgang til uddannelse, men langt fra lige muligheder for at gennemføre den. Vi ved, at uddannelse er den mest afgørende beskyttelsesfaktor mod arbejdsløshed, hjemløshed, kriminalitet og misbrug. Uddannelse er med andre ord en værdifuld investering, både for den enkelte og for samfundet som helhed. Statistikker viser, at kun 3 ud af 10 udsatte børn i dag består Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse, i modsætning til 9 ud af 10 ikke-udsatte kammerater (Kilde: KL: Udsatte børn nøgletal 2020).

Vi tror på, at alle børn besidder styrker og ressourcer, og derfor skal de alle mødes med anerkendelse, krav og positive forventninger. Børnene er en del af Lær for Livet i seks år, hvor de deltager i Learning Camps, får tilknyttet en frivillig mentor, og Lær for Livet etablerer forbindelse til barnets nærmiljø. Udover vores økonomiske donation opfordrer vi vores medarbejdere til at blive frivillige interviewere med det formål at finde de rette mentorer. Vi opfordrer dem ligeledes til at afholde oplæg på Learning Camps.

I 2023 modtog Lær for Livet UNICEFs børnepris, der hvert år gives til en person, en organisation eller en virksomhed, der gennem flere år har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for børn og unge i Danmark eller internationalt.

Læs mere om Lær for Livet her: Lær for Livet – Sammen styrker vi børns fremtid (laerforlivet.dk).

Opdateret den 1. februar 2024. Vi forpligter os til at opdatere siden én gang om året.