Case
27.10.23

Byretsdom vedrørende
entrepriseforsikring – LEG 3 

Retten i Glostrup har den 23. oktober afsagt dom i en sag vedrørende dækning under en entrepriseforsik-ring, der var udvidet med en LEG 3 klausul.

Dommen er, så vidt vides, den første, hvor de civile domstole har taget stilling til spørgsmålet om dæk-ning under entrepriseforsikring tegnet på LEG 3 vilkår. Retten når dog ikke dertil, hvor LEG 3 i realiteten bliver relevant. Retten frifinder nemlig allerede med begrundelsen, at der ikke er sket en skade i forsikrin-gens forstand. Den ansvarsbærende bestemmelse (triggeren) er således ikke udløst. Dette skyldtes, at der ikke var sket en skade som følge af en uforudset hændelse.

Faktum i sagen var at entreprenøren mellem under- og overbetonen havde lagt lyddugen forkert i ca. 600 lejligheder, idet lyddugen ikke var lagt ud til kantisoleringen. Dette betød, at gulvets akustiske egenskaber ikke blev som forventet. Udbedring kunne foretages enten ved at hugge overgulvet op og lægge lyddugen ud til kantisoleringen eller ved at lægge en ny lyddug under linoleummet – altså ovenpå overgulvet. Sidstnævnte løsning blev valgt.

Forsikringsselskabet var af den opfattelse, at der ikke herved var sket en skade, idet der blot var tale om mangelfuldt udført arbejde. Forsikringsselskabet fik medhold heri.

En ”skade” er efter forsikringsretlig praksis en fysisk forandring af negativ karakter. Retten fandt ikke, at en sådan fysisk forandring havde fundet sted. Retten fandt heller ikke, at der forelå en uforudset hændel-se.
Retten nåede derfor ikke til at fortolke den engelske LEG 3 klausul.

Det var entreprenørfirmaets opfattelse, at der forelå en skade derved, at man ved sammenstøbning af gulvet havde ødelagt undergulvet. Entreprenøren fik som nævnt ikke medhold i dette synspunkt.

Sagen er for entreprenøren ført af advokat Christian Werenberg og for forsikringsselskabet af advokat Klaus Kastrup-Larsen.