Case
29.06.23

Medhold i landsretssag om ansvarsfordeling ved byggeprojekt Medhold i landsretssag
om ansvarsfordeling
ved byggeprojekt

Sagens omstændigheder
Østre Landsret har afsagt dom i en sag om ansvar for teknisk rådgivning i forbindelse med forsinkelse og deraf følgende standsningsomkostninger.

Sagen drejede sig om udført entreprisearbejde for en andelsboligforening samt teknisk rådgivning.

Entrepriseopgaven bestod af nye vinduer, tag og facaderenovering, og rådgiverens ydelse således bestod af teknisk rådgivning og bistand herved.

Grundlaget for arbejdet var AB 92 med tilføjelser og fravigelser beskrevet i en byggesagsbeskrivelse.

Efter arbejdets igangsætning blev det klart, at opstilling af stillads var udfordret af metroen og en tinglyst servitut vedrørende belastning forbundet med byggeriet på naboejendommen, der kunne påvirke metroen.

Som følge heraf afviste kommunen den 2. august 2019 en ansøgning om byggearbejdets opstart og meddelte, at der skulle indsendes en ansøgning til Metroselskabet for opstilling af stilladset. På trods herfor blev der alligevel opsat stillads ved ejendommen en måneds tid senere, selvom ansøgning herom ikke var blevet indsendt forinden.

Efter aftale med andelsboligforeningen fremsendte den tekniske rådgiver yderligere en måneds tid senere – for at fremme sagen – en dispensationsansøgning til Metroselskabet den 23. september 2019. Den 14. oktober 2019 modtog Andelsboligforeningen en dispensation til underskrift hos entreprenøren og stilladsfirmaet, som dog ikke ønskede at underskrive på grund af uenighed om formuleringen af en ansvarsbestemmelse i dispensationen. Efter lange forhandlinger med Metroselskabet blev bestemmelsen ændret, og den 18. februar 2020 blev der udstedt en dispensation til andelsboligforeningen og stilladsfirmaet.

Som følge heraf var det entreprenørens opfattelse, at byggeriet blev forsinket på grund af et påbud om standsning i forbindelse med opstillingen af stillads med overdækning. Da der var projekteret stillads, var det entreprenørens opfattelse, at ansvaret herfor påhvilede andelsboligforeningen (eller dennes tekniske rådgiver). Entreprenøren udtog derfor stævning mod andelsboligforeningen med krav om betaling af entreprenørens mistede dækningsbidrag i forsinkelsesperioden samt standsningsomkostninger. Andelsboligforeningen adciterede den tekniske rådgiver.

Spørgsmålet i sagen var således, om den tekniske rådgiver var erstatningsansvarlig for omkostningerne i forbindelse med, at entreprisen blev standset i en længere periode på grund af manglende tilladelse til opstilling af stillads i henhold til en servitut på naboejendommen.

Det centrale i vurderingen af den tekniske rådgivers ansvar var, om den tekniske rådgiver ved udarbejdelsen af udbudsgrundlaget eller sin efterfølgende attestering af entreprenørens arbejdssedler havde handlet ansvarspådragende, og dermed om den tekniske rådgiver var erstatningsansvarlig for omkostningerne.

Byretten traf afgørelse i sagen og gav den tekniske rådgiver medhold, mens Andelsboligforeningen blev dømt til delvist at betale entreprenørens mistede dækningsbidrag. Som følge heraf ankede Andelsboligforeningen dommen til landsretten med påstand om, at den tekniske rådgiver var erstatningsansvarlig for omkostningerne som følge af forsinkelsen. Andelsboligforeningen ankede ikke i forhold til entreprenøren.

Landsretten frifandt også den tekniske rådgiver og fandt ikke, at der var udvist ansvarspådragende rådgivning.

Landsretten lagde i vurderingen af ansvar vægt på, at AB92 § 13 angiver, at bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet, mens entreprenøren sørger for ansøgninger om tilladelser vedrørende arbejdets udførelse. Denne bestemmelse var ikke fraveget i byggesagsbeskrivelsen, hvoraf det bl.a. fremgik, at entreprenøren skulle indhente tilladelser fra relevante myndigheder.

Selvom der ikke var beskrevet særlige krav til opstillingen af stilladset i udbudsmaterialet på grund af metroen, tillagde retten det vægt, at entreprenøren blev bekendt med de relevante servitutter ved kommunens mail af 2. august 2019 og alligevel opstillede stillads uden en dispensation.

Under en vidneforklaring, blev det oplyst, at sagsbehandlingen i Metroselskabet, når de fornødne oplysninger forelå, forventeligt ville tage omkring tre uger, hvorfor Landsretten lagde til grund, at en dispensation kunne have foreligget på et tidligt tidspunkt, såfremt entreprenøren havde ansøgt herom i umiddelbar forlængelse af mailen af 2. august 2019.

Retten lagde også vægt på, at stilladset ikke blev opstillet efter instruktion fra den tekniske rådgiver, og at den tekniske rådgiver ansøgte om dispensation, som delvist blev imødekommet i oktober 2019, men hvor dispensationen først blev endeligt meddelt i februar 2020 på grund af entreprenøren og stilladsfirmaets forhold.

Retten fastslog, at den tekniske rådgiver under de foreliggende omstændigheder ikke pådrog sig erstatningsansvar i forbindelse med de standsningsomkostninger, som andelsboligforeningen havde betalt til entreprenøren, uanset om den tekniske rådgiver skulle have beskrevet de relevante servitutter i udbudsgrundlaget.

Det havde ingen afgørende betydning, at den tekniske rådgiver bistod andelsboligforeningen i henvendelser til Metroselskabet, eller at den tekniske rådgiver attesterede entreprenørens arbejdssedler i forbindelse med standsningsomkostningerne.

Derudover fik den tekniske rådgiver medhold i sit selvstændige honorarkrav.

Husens kommentarer
Dommen er udtryk for en klar og ganske utvetydig ansvarsfordeling efter AB92 § 13, hvor entreprenøren har ansvaret for indhentelse af godkendelser, der angår arbejdets udførelse.

Den omstændighed at den tekniske rådgiver i udbudsmaterialet ikke havde beskrevet særlige krav til opstillingen af stillads på grund af metroen kunne ikke føre til at andet resultat, idet entreprenøren blev bekendt med de relevante servitutter i august 2019, og på trods heraf efterfølgende opstillede den omhandlede del af stilladset, uden at der forelå en dispensation, og som følge af at dispensation forventeligt kunne være opnået efter ca. tre uger, hvis en ansøgning havde været indsendt.

Eventuelle spørgsmål til sagen kan ske ved henvendelse til advokat Klaus Kastrup-Larsen.