Case
21.09.22

Eksklusiv brugsrettighed
i andelsboligforeninger

Sagen omhandlede overdragelse af en andelslejlighed fra et dødsbo til den tidligere andelshavers arvinger. Den nu afdøde andelshaver havde boet i lejligheden siden 1960. I 1983 blev lejligheden konverteret til en andelsbolig. Siden 1960 havde der, i tilknytningen til lejligheden, været en eksklusiv brugsret til en 80 kvadratmeter tagterrasse. Adgangen til terrassen kunne udelukkende ske fra den omtalte andelslejlighed. Brugen af tagterrassen havde hidtil været uden særskilt vederlag for andelshaveren. Ved overdragelsen af andelslejligheden til arvingerne, gjorde andelsforeningens bestyrelse gældende, at den eksklusive brugsret til tagterrassen bortfaldt som følge af overdragelsen.

Boet efter den tidligere ejer og dennes arvinger anlagde herefter sag mod andelsboligforeningen.  De nedlagde påstand om at den eksklusive brugsret til tagterrassen var en velerhvervet rettighed, der ikke bortfaldt ved overdragelse. Derudover blev det gjort gældende, at andelsboligforeningen fortsat havde vedligeholdelses- og fornyelsespligten af tagterrassen.

Boligretten gav andelshaveren medhold i samtlige påstande. Boligretten begrundede dette med, at tagterrassen havde fremstået som en integreret del af lejligheden i over 50 år. Brugsretten kunne således ikke anses som værende bortfaldet ved overdragelse af andelslejligheden fra boet til arvingerne.

I forhold til vedligeholdelses- og fornyelsespligten fandt Boligretten, at tagterrassen måtte være en del af ejendommens fællesareal. Som følge heraf, påhvilede der andelsboligforeningen en vedligeholdelses- og fornyelsespligt af tagterrassen.

Sagen blev ført af Husen Advokater på vegne af boet og arvingerne. Skulle du have brug for rådgivning i en lignende sag, eller andre foreningsretlige problemstillinger, så kontakt partner Naja Retbøll.