Case
08.12.15

Ny højesteretsdom om virksomheds- og
overdragelseslovens rækkevide ved leverandørskifte

Højesterets dom i en sag om skifte af kantineleverandør i KPMG´s kantine fra Claus Tingstrøm A/S til ISS. Sagens væsentligste spørgsmål var, om leverandørskiftet var omfattet af lov om medarbejdernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Sagen blev for Højesteret ført af advokat Judy Jakobsen, Husen Advokater, der repræsenterede Claus Tingstrøm A/S.

Sagens hovedspørgsmål var, om leverandørskiftet fra Claus Tingstrøm til ISS var omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, og om Tingstrøms opsigelse af en leder af kantinens kaffekøkken var usaglig og i strid med nævnte lov. I dette tilfælde krævede 3 F på medarbejderens vegne godtgørelse, og kravet blev rejst både overfor ISS og Claus Tingstrøm, principalt solidarisk subsidiært alternativt.

Højesteret fandt ikke, at leverandørskiftet i denne sag var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, idet der efter Rettens opfattelse ”ikke er sket overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet”. Således lagde Højesteret blandt andet vægt på, at ISS ikke havde overtaget personale fra Claus Tingstrøm, og at KPMG´s driftsmidler og andre materielle aktiver kun medfulgte i ubetydeligt omfang, idet KPMG i forbindelse med virksomhedens flytning af sit domicil stillede nyindrettet køkken og nye driftsmidler til ISS’ rådighed. Højesteret henviste i dommen til, at fortolkningen af virksomhedsoverdragelsesloven skal ske i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesdirektivet. Højesteret henviste ligeledes til EU-Domstolens faste praksis, hvorefter der ved vurderingen skal tages hensyn til samtlige faktiske omstændigheder vedrørende den pågældende overførsel.

Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom i sagen, og både ISS og Claus Tingstrøm blev frifundet.