Case
08.02.24

Østre Landsret stadfæster, at
sagsomkostninger udgør pligtig pengeydelse

En nylig kendelse, stadfæstet af Østre Landsret, gav udlejer medhold i, at de tilkendte sagsomkostninger i en tidligere civil sag om lejers retsstridige hundehold udgjorde pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Dette udgjorde grundlaget for den efterfølgende ophævelse af lejeforholdet. Fogedretten henviste i sin begrundelse til Højesterets dom, UfR 2000.905 H.

Udlejer fik i den forudgående sag dom for, at lejer holdt hund i lejemålet i strid med det aftalte og blev i den forbindelse tilkendt sagsomkostninger. Efter to rykkere fremsendte udlejer et påkrav i henhold til lejeloven, herunder med varsel om, at lejeforholdet ville blive ophævet, hvis betaling ikke skete rettidigt.

Sidste rettidige betalingsdag var en fredag. Udlejer ophævede lejeforholdet om lørdagen ved middagstid. Udlejer kunne dokumentere via egen bank, at lejer først havde sat beløbet til betalingen, efter at ophævelsen var blevet meddelt lejer per mail. Selvom betalingen skete kun 4 timer efter ophævelsens fremkomst, ansås betalingsforsinkelsen for væsentlig, og ophævelsen kunne derfor effektueres.

Sagen blev ført af advokat Henrik Bregnhøj Bøgeriis, som kan kontaktes ved eventuelle spørgsmål.