Case
12.09.23

Ophævelse af lejemål
grundet lejers søns kriminalitet

Udlejer, repræsenteret af Husen Advokater, får medhold i en boligretssag vedrørende ophævelse af et boliglejemål som følge af lejers søns kriminalitet begået i lejemålet.

I en nylig afsagt dom fra Boligretten på Frederiksberg fik udlejer, repræsenteret af Husen Advokater, medhold i, at udlejer havde været berettiget til at ophæve et lejemål iht. lejelovens § 182, stk. 1, nr. 10. Ophævelsen skete ca. 1,5 år efter, at lejerens voksne søn var blevet idømt en ubetinget fængselsstraf for handel med euforiserende stoffer, hvor stofferne delvis var besiddet i lejemålet.

I henhold til lejelovens § 182, stk. 1, nr. 10, kan udlejer ophæve en lejeaftale, når lejeren eller et medlem af lejerens husstand er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf for kriminalitet omfattet af bestemmelsen, hvilket blandt andet omfatter salg af euforiserende stoffer inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende. Adgangen til at ophæve lejemålet efter bestemmelsen skal udnyttes tidsmæssigt i tilknytning til lejerens dom og dermed den utryghedsskabende adfærd i boligområdet.

Spørgsmålet var herefter, om lejers voksne søn var en del af lejers husstand på gerningstidspunktet, samt om betingelsen om “tidsmæssig tilknytning” var opfyldt og i forlængelse heraf, om grundlaget for ophævelsen var bortfaldet som følge af retsfortabende passivitet.

Boligretten lagde til grund, at lejers søn var medlem af lejers husstand på gerningstidspunktet, idet lejers søn ifølge folkeregisteret havde bopæl i lejemålet og havde nøgle til lejemålet. Retten lagde desuden vægt på, at der ikke var fremlagt dokumentation for, at lejers søn boede et andet sted på gerningstidspunktet.

Hvad angår ophævelsens tidsmæssige tilknytning til straffedommen, lagde boligretten til grund, at udlejer havde søgt om aktindsigt i straffesagen mod lejers søn kort tid efter, at der var faldet dom, og at udlejer først fik tilsendt dommen syv måneder senere. Retten bemærkede desuden, at udlejer kort før gerningstidspunktet havde varslet lejeren ophævelse af lejemålet, hvis lejeren eller et medlem af dennes husstand blev fundet skyldig i handel med narkotika. Retten fandt herefter ikke, at udlejer var afskåret fra at ophæve lejemålet som følge af passivitet og bemærkede afslutningsvis, at der på grund af sønnens fortsatte ophold i lejemålet stadig var en sådan tidsmæssig tilknytning mellem straffedommen og den utryghedsskabende adfærd, at der var grundlag for at ophæve lejemålet.

Dommen fastslår, at medlemmer af en lejers husstand som udgangspunkt omfatter personer, der har folkeregisteradresse og nøgler til lejemålet, medmindre det kan bevises, at vedkommende bor et andet sted, og at betingelsen om “tidsmæssig tilknytning” efter lejelovens § 182, stk. 1, nr. 10 kan være opfyldt selv 1,5 år efter domsafsigelsen, hvis den utryghedsskabende adfærd i området fortsat gør sig gældende.

Herudover er udlejer ikke afskåret fra at ophæve et lejemål som følge af retsfortabende passivitet, når udlejer afventer svar på en anmodning om en udskrift af en straffesag mod en lejer eller medlemmer af dennes husstand, så længe udlejers adfærd i øvrigt ikke i den mellemliggende periode kan opfattes som en accept af de ulovlige og utryghedsskabende forhold.

Sagen blev ført af advokat Andreas Kolind Andersen med bistand fra stud.jur. Sofie Anderskouv.