Case
27.02.14

Totalrådgiver frifundet i
sag om kendt mediehus

HUSEN ADVOKATER REPRÆSENTERET VED ADVOKAT KLAUS KASTRUP-LARSEN HAR BISTÅET EN TOTALRÅDGIVER I EN STØRRE VOLDGIFTSSAG OM ANSVARET FOR ALVORLIGE PROJEKTERINGSFEJL VED ET STØRRE MEDIEHUS PÅ 125.000 M2, DER OPFØRTES I TIDEN 2002 – 2007.

Om baggrunden for sagen

En totalrådgiver (”TR”) blev på baggrund af en vundet projektkonkurrence antaget som totalrådgiver for bygherren (”BH”) på ejendommen og med en ingeniør (”ING”) som underrådgiver. I byggeriet indgik et bobledæk. Leverandøren heraf betegnes i det følgende ”LEV”. LEV havde til brug for projekteringen af bobledækket indgået underrådgivningsaftale med ING om anerkendt statikerkontrol.

Bobledækket undergik sædvanlig og anerkendt statikerkontrol foretaget af ING. Udstøbningen af bobledækkene blev påbegyndt i oktober måned 2004 og den 5. november 2004 kunne konstateres synlige nedbøjninger og revnedannelser ved det nystøbte bobledæk, og produktionen blev derfor standset.

Undersøgelser af årsagerne førte til, at der blev udført forstærkninger i forbindelse med støbning af de resterende dæk, og iværksat et omfattende udbedringsarbejde på alle de støbte bobledæk.

Det rejste krav udgjorde kr. 101.404.022,00.

Problemstillinger i sagen

Hovedproblemstillingen i sagen var spørgsmålet om ansvaret for fejl i projekteringen af bobledækkene, og spørgsmålet om størrelsen af en eventuel erstatning som følge af udbedringsarbejderne og de deraf opståede forsinkelser med udførelsen og færdiggørelsen af ejendommen.

Nedenfor omtales følgende temaer fra sagen, der vurderes at have betydning for fremtidige sager:

  1. Var totalrådgiveren ansvarlig for fejl i projekteringen?
  2. Havde ingeniøren begået sådanne ansvarspådragende fejl, at bygherren havde et direkte krav mod denne?
  3. Var der udvist grov uagtsomhed af leverandøren af bobledækket?

Herudover spillede spørgsmål om dokumentationskrav og renter en stor rolle i forhold til opgørelse af kravene. Disse omtales ikke yderligere nedenfor.

Ad. 1. Var totalrådgiveren ansvarlig for fejl i projekteringen?
I kendelsen gennemgår Voldgiftsretten ansvaret for TR, og konstaterer indledningsvis, at hverken TR eller ING har ydet mangelfuld rådgivning i forbindelse med dispositionsforslag og projektforslag eller projektopfølgning, herunder den overordnede kontrol af statikken.
Dernæst drøfter Voldgiftsretten spørgsmålet om, hvorvidt TR på baggrund af en tillægsaftale oprettet på baggrund af den sædvanlige § 3 i byggetilladelser (ATR 45) havde en pligt til at gennemgå samtlige leverandørprojekter, hvoraf det omhandlede allerede var kontrolleret af en anerkendt statiker. Voldgiftsretten konkluderer herefter, at ATR 45 kunne, men ikke nødvendigvis skulle omfatte levering af anekendt statikerkontrol også til et projekt som LEV’s, der allerede var statikerkontrolleret af ING. TR blev herefter frifundet.

Ad 2, Havde ingeniøren begået sådanne ansvarspådragende fejl, at bygherren havde et direkte krav?
Voldgiftsretten finder efter en gennemgang af ING’s ansvar, at ING har begået så klare fejl, at der er grundlag for et direkte krav mod ING efter reglerne om erstatning udenfor kontrakt, og man bortser derfor fra de ansvarsbegrænsninger, der lå både i LEV’s aftale med BH og i ING’s aftale med LEV på henholdsvis kr. 1 mio. og ca. kr. 80.000. Voldgiftsretten mener dog ikke, at ING har udvist grov uagtsomhed.
Herefter gennemgår Voldgiftsretten dækningspligten på projektansvarsforsikringen, og man når frem til, at forsikringsselskabet, hvori projektansvarsforsikringen var tegnet, er dækningspligtig for BH’s tab efter ING’s egen ansvarsforsikring på kr. 25 mio.

Ad 3 – Grov uagtsomhed
Det fremgår endvidere af kendelsen, at LEV i forbindelse med projekteringen af bobledækket var under stort tidspres, og at den involverede medarbejder gerne ville have haft væsentligt mere tid til at gennemarbejde projektet. Han gennemførte ikke kvalitetssikring af arbejdet, fordi han vidste at det skulle kontrolleres af en anerkendt statiker.

Projekteringen af bobledækket blev således udført af den pågældende medarbejder alene, og LEV lod ikke andre udføre kontrol af de tilhørende beregninger.

Voldgiftsretten lagde til grund, at der var tale om en konstruktion i høj sikkerhedsklasse, hvor konsekvenserne af svigt er særlige alvorlige. Voldgiftsretten kommer herefter i kendelsen frem til, at LEV efter en samlet vurdering har udvist grov uagtsomhed ved sin projektering af bobledækket. Voldgiftsretten lægger i den forbindelse ydermere vægt på, at bobledækkene var en kernekonstuktion i en stor bygning, at der var tale om en konstruktion i høj sikkerhedsklasse, og at der skete tilsidesættelse af offentlige retlige forskrifter om supplerende kontrol af tegninger og beregninger. Herefter fandt Voldgiftsretten, at dette kan betegnes som grov uagtsomt.

Dette medfører, at BH ikke havde noget krav mod projektansvarsforsikringsselskabet for de fejl, der blev begået af LEV.

Er der spørgsmål til kendelsen, kan sådanne rettes til advokat (H), partner Klaus Kastrup Larsen, kkl@husenadvokater.dk, tlf.: 88 33 17 30.