Case
07.02.20

Tvist om ekstern
andelshaver

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en ”ekstern” andelshaver (andelsbolig erhvervet med henblik på fremleje) var gyldigt og bindende optaget som medlem af en andelsboligforening. Andelsboligforeningen var stiftet på baggrund af tilbudspligt iht. lejelovens Kap. XVI. Andelshaveren, der erhvervede en andel i forbindelse med stiftelsen, opfyldte ubestridt ikke vedtægternes betingelser for indmeldelse i foreningen, da andelshaveren ikke selv skulle bebo andelsboligen.

Ved en ordinær generalforsamling mere end ét år efter andelsboligforeningens stiftelse blev bestyrelsen opmærksom herpå. Som følge heraf vedtog generalforsamlingen at ekskludere andelshaveren, idet foreningen gjorde gældende, at erhvervelsen var en nullitet, subsidiært at der var grundlag for eksklusion.

Andelshaveren gjorde gældende, at såvel foreningens formand såvel som advokaten der varetog stiftelsen var bekendt med, at han ikke opfyldte betingelserne i vedtægten, og nægtede på den baggrund at anerkende eksklusionen.

Sag om tvisten blev anlagt den 15. februar 2019 med andelsboligforeningen som sagsøger og andelshaver som sagsøgte, og der blev den 7. februar 2020 afsagt dom, hvor andelshaveren blev frikendt i relation til såvel påstanden om nullitet, som påstanden om eksklusion. Retten begrundede sin afgørelse med, at Andelsboligforeningen efter den stiftende generalforsamling manglede to indmeldelser uden forbehold, og at andelshaverens erhvervelse af andelsboligen, således var afgørende for andelsboligforeningens stiftelse.

Retten fandt det efter bevisførelsen godtgjort, at såvel bestyrelsesformanden (og formand for initiativgruppen) som advokaten, der medvirkede ved stiftelsen på tidspunktet for stiftelsen/erhvervelsen, var bekendt med, at der ved andelshaverens erhvervelse skete en fravigelse af vedtægtsbestemmelserne.

Retten fandt endvidere, at andelshaveren berettiget kunne gå ud fra, at bestyrelsesformanden og den stiftende advokat kunne tegne andelsboligforeningen. Herefter var andelsboligforeningen bundet af andelshaverens erhvervelse, uanset om bestyrelsesformanden og den stiftende advokat havde bemyndigelse til at acceptere andelshaveren som medlem efter foreningens vedtægter.

Dommen er ikke anket.

For eventuelle spørgsmål vedrørende sagen kan advokat Naja Retbøll kontaktes på nr@husenadvokater.dk.