Case
11.01.24

Bygherres krav forældet og fortabt som følge af for sen
reklamation, trods reklamation inden for 5 måneder
Bygherres krav forældet og fortabt som følge af for sen reklamation,
trods reklamation inden for 5 måneder

Bygherres krav mod arkitekt og ingeniør var forældet og fortabt som følge af for sen reklamation, trods reklamation inden for 5 måneder.

Når bygherre ved eller burde vide, at der er begået projekteringsfejl, begynder forældelses- og reklamationsfristerne at løbe. I denne sag omhandlede tvisten kundskabstidspunktet og fristen for reklamation.

Kravene i sagen omfattede dels et større krav om projekteringen af et tag og dels en række andre mindre krav. Til projektet havde bygherre tilknyttet en arkitekt, en ingeniør og en hovedentreprenør.

Forældelse

Taget skulle opbygges med tagelementer, og i efteråret 2018 opstod der udfordringer med detaljer vedrørende udhæng, ligesom produktionstegningerne var forsinkede. Tagelementleverandøren tilkendegav allerede på dette tidspunkt, at det var hans opfattelse, at arkitekttegningerne ikke passede med ingeniørtegninger. Det fremgik af sagens materiale, at der blev arbejdet med udfordringerne fra efteråret 2018. Problemerne med taget blev først løst i sommeren 2019.

Bygherre indbragte først sagen for voldgiftsretten den 28. februar 2022, og voldgiftsretten skulle således tage stilling til, om det inden den 28. februar 2019 var eller burde have været klart for bygherre, at der var begået projekteringsfejl, der kunne begrunde et erstatningskrav over for rådgiverne.  

Det blev kort nævnt i bygherremødereferaterne fra efteråret 2018 samt februar 2019, at entreprenøren skulle lave opfølgning på tagelementleverandøren. Desuden havde der været afholdt et møde den 6. februar 2019 med deltagelse af blandt andet bygherrerådgiver, arkitekt og tagelementleverandøren. Samme dag blev mødet fulgt op af et kort mailreferat, hvor det blev gengivet, at der var problemer med projektforhold. På dette grundlag konkluderede voldgiftsretten, at kundskabstidspunktet for bygherrerådgiver og dermed bygherre var senest den 6. februar 2019, og at kravene vedrørende taget derfor var forældede.

For sen reklamation

Ud over forholdene omkring taget havde bygherre rejst krav om diverse andre projektforhold. Hovedentreprenøren havde fremsendt krav om disse ekstraarbejder (udført primo 2020) over for bygherre på en aftaleseddel dateret 8. juni 2020, og den 12. juni 2020 anmodede hovedentreprenøren om garantikald med henvisning til bygherres manglende betaling af et større krav. Anmodningen indeholdt også bemærkninger om mangler ved projekteringen og følgerne heraf, som svarede fuldstændig til kravene under denne sag samlet under ”diverse andre projektfejl”.

Bygherre reklamerede over for rådgiverne den 17. november 2022 – altså 5 måneder efter i forhold til garantikaldet, hvilket voldgiftsretten fandt var for sent.

Det er væsentligt at fremhæve, at voldgiftsretten lægger til grund, at det ved modtagelsen af garantikaldet har været klart for bygherre, at problemstillingerne omkring diverse andre projektfejl ikke involverede andre end rådgiverne. Voldgiftsretten bemærker i den forbindelse, at reklamationsfristen i den situation bør være forholdsvis kort, og at reklamationen 5 måneder senere ikke var inden for rimelig tid.

Husen Advokaters kommentarer – Hvad er kendelsen udtryk for?

En stramning af reklamationsfristerne over for rådgiver, idet kendelsen fastslår, at denne bør være forholdsvis kort og altså mindre end 5 måneder, når det er klart for bygherre, at det er rådgiverne, der er de mulige erstatningsansvarlige for ekstraarbejder.

Desuden er kendelsen i tråd med hidtidig praksis: At begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen for projekteringsfejl løber fra det tidspunkt, hvor totalentreprenøren/bygherre har (eller burde have) indset, at der er begået fejl, der kan begrunde et erstatningskrav.

Sagen er blevet ført af advokat Malene Løkkegaard og advokat Klaus Kastrup-Larsen.